Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop administratie
knop collectanten
knop gastvrouwen
knop gebouwen
knop hoveniers
knop kerkinterieur
knop kerkbalans
knop kerkhof
knop parochieblad
knop lief en leed
 
 

Vanaf 1963 verscheen voor het eerst het parochieblad van de Andreasparochie. Het initiatief hiertoe werd genomen door pastoor Jo Verschuren. In het begin bedroeg de oplage 300 exemplaren, later oplopend tot 950 exemplaren. Elke week (uitgezonderd de schoolvakanties) werd dit parochieblad verspreid met recente informatie over de voorbije en komende week aangaande het parochiegebeuren. Onder het pastoraat van Wim van Midden veranderde het blad van karakter. Naast mededelingen en berichten van plaatselijke verenigingen werd ook aandacht besteed aan zaken betreffende het geloof en de Bijbel. Wekelijks schreef hij een overweging op de voorkant van het blad. Deze waren zeer bijzonder. Hij kon de mensen als geen ander inspireren door zijn woorden en zijn doorleefd geloof in God. Op het einde van zijn pastoraat schreef hij niet wekelijks meer op de voorkant van het blad. Ook werkgroepen en koren kwamen af en toe aan de beurt. Dit laatste werd door zijn opvolger, pastoor Joop Reurs, verder uitgebouwd.
Van het begin af aan is het belang ingezien van het parochieblad voor de parochie in Weurt. Het vormde een belangrijk middel om het contact te onderhouden met de parochianen, ook met de mensen die min of meer van de kerk vervreemd waren.
Met ingang van 1 januari 2015 ging de Andreasparochie deel uit maken van de fusieparochie Johannes XXIII. Dit leidde tot één blad voor de vier kerkdorpen Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt: het Johannesblad. Dit blad verschijnt zeven keer per jaar. De naam 'Parochieblad St. Andreasparochie Weurt' werd vervangen door 'Het Andreasblad'.
Om onduidelijke redenen werd met ingang van 1 maart 2015 besloten om het Andreasblad niet meer wekelijks te laten verschijnen, maar om de twee weken (wat soms resulteerde in 'om de drie/vier weken'). Hiermee kwam een einde aan een 51 jarige vruchtbare en gewaardeerde traditie.


Parochieblad St. Andreasparochie Weurt Het Andreasblad Weurt 2015 Rondom Johannes 2016

Parochieblad St. Andreas-
parochie Weurt

Het Andreasblad
Weurt

Romdom Johannes

Lijst met artikelen/teksten verschenen in het Andreasblad vanaf 2015
en vanaf november 2019 ook in het Parochieblad 'Rondom Johannes'

Tot juni 2018 werd het Andreasblad, nadat gedrukt en verspreid was, op deze pagina van de website www.andreaskerkweurt.nl geplaatst. Op 3 juli 2018 ontving ik een e-mail van het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII te Beuningen met de mededeling dat het Andreasblad Weurt mede onder de verantwoordelijkheid valt van het parochiebestuur en dat het in het kader van ongewenste verspreiding van namen en foto's 'vanaf heden' alleen in papierenvorm mag verschijnen. Tevens bevatte het e-mailbericht het verzoek 'om het blad van de site te verwijderen.'
Omdat ik zelf vanaf 2003 regelmatig in het oude Parochieblad van de St. Andreasparochie en na de fusie in 2015 in het nieuwe Andreasblad heb gepubliceerd, heb ik besloten mijn eigen teksten op deze site te zetten.
Op deze pagina staan mijn publicaties vanaf 2015 als parochiaan en als secretaris van het Andreaskoor (eenmaal per jaar is dit koor aan de beurt om te schrijven.) Teksten die gepubliceerd zijn in de periode 2003 tot 2014 zijn te vinden op een andere pagina, namelijk: Teksten parochieblad St. Andreasparochie 2014-2003. (of via Startpagina) Het gaat hierbij om teksten die ik geschreven heb vanuit de functies van secretaris van het parochiebestuur van de H. Andreasparochie(2003-2011; het betreft hierbij een selectie), als secretaris van het Andreaskoor, als lid van de Werkgroep Avondwake en als parochiaan. Het geeft een beeld van een boeiende periode.
Van september 1983 tot 1 december 1992 was Wim van Midden pastoor van de H. Andreasparochie. In die jaren heeft hij zich zeer bemind gemaakt. De parochianen die de vieringen in de kerk bezochten bewaren de meeste herinneringen aan zijn overwegingen en aan de teksten die hij schreef voor het Parochieblad H. Andreasparochie. Regelmatig is de vraag gesteld of het niet mogelijk zou zijn een bloemlezing van deze teksten te publiceren. Op deze website zijn nu alle teksten te vinden die hij wekelijks in het blad schreef via: Woorden van pastoor Wim van Midden in het Parochieblad H. Andreasparochie 1983 - 1992. (of via Startpagina).


TEKSTEN UIT HET ANDREASBLAD en JOHANNESBLAD vanaf 2015

Titel artikel Titel artikel Titel artikel Titel artikel
Een nieuw jaar een nieuwe telling Het evangelie volgens Markus Zing aub. mee: Harba Lorifa Bijbel in Gewone Taal 1
Bijbel in Gewone Taal 2 De naakte man in Markus Jezus deed niet altijd een wonder Maria van Altijddurende Bijstand
Brief aan de Hebreeën Over Gildebroeders en -zusters Jaar van Barmhartigheid De geloofsbelijdenis: een lege mantel?
Het oude Israel als achtergrond van de vier evangelien Het nieuwe Onze Vader Woorden van Christus 1 Woorden van Christus 2
Woorden van Christus 3 Woorden van Christus 4 Woorden van Christus 5 Woorden van Christus 6
Woorden van Christus 7 Woorden van Christus 8/9 Woorden van Christus 10 Oud worden in het Andreaskoor
Ons Andreasblad Het offer van Abraham 1 Het offer van Abraham 2 Het offer van Abraham 3
Stabat Mater Paulus en de vrouwen De brief van Jakobus De H. Andreas
Het evangelie volgens Lucas 200 jaar Stille Nacht Heilige Nacht Het voorwoord bij het Lucas-evangelie Bemint uw vijanden
De Godsnaam en de brandende doornstruik De verloren of verkwistende zoon Het boek Openbaring, deel 1 Het boek Openbaring, deel 2
De afsluiting van het Onze Vader De Farizeeër en de tollenaar Onze hof rondom de kerk Jozef: aandachtig aanwezig
Opdracht in de tempel
Maria Lichtmis
Mijn laatste bijdrage Andreasblad De ongelovige, gelovige Thomas Het Evangelie van Thomas
Het Matteüs-effect De belijdenis van Petrus De onbarmhartige dienaar Geef terug aan de keizer
Allerheiligen: De hemelse troonzaal De geboorte van Jezus in onze kerstverhalen De Heer is mijn Herder Maria Magdalena: De eerste apostel
Beloken Pasen: Thomaszondag Elia en de profeten van Baal Johannes de Doper: een sleutelfiguur Een koster met passie
Het levende brood In memoriam koster Bert de Heiden Elia en de wijngaard van Nabot De Hemelvaart van Elia
Johannes de Doper: niet klein maar groot Doop van de Heer Had Jezus broers en zussen? Het beeld van Judas in de vier evangelies (deel 1)
Het beeld van Judas in de vier evangelies (deel 2) Het raadsel Judas Iskariot In memoriam Wil Marcus, dirigent Andreaskoor Wie was de leerling waarvan Jezus veel hield?
Spreken over en met God In 't laatste van de dagen Jakobus, de broer van de Heer Het glanzende gezicht van Mozes
In memoriam oud-pastoor Joop Reurs Andreasparochie De lichamelijke verrijzenis van Jezus Het leven na de dood Sacramentsdag
De rijke man en Lazarus De vreugde voert ons naar dit huis De werkers van het elfde uur volgens Matteus Wees waakzaam
De werkers van het elfde uur volgens Paul Verhoeven De Apostolische Geloofsbelijdenis Die nedergedaald is ter helle Simson: een boeiende krachtpatser
Simson: held of anti-held?

  knop naar startpagina