Parochie H. Johannes XXIII

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop pastoraat
knop parochiebestuur
knop dekenaat
knop bisdom
knop koster
Fotogalerij
knop restauratie

Banner nieuwe Parochie Johannes XXIII

Het parochiebestuur wordt gevormd door een door het bisdom te benoemen pastoor en een aantal parochianen van de H. Johannes XXIII parochie. Elk lid wordt gekozen voor een bepaalde termijn en door het bisdom benoemd.

Het parochiebestuur kent twee hoofdtaken.
Het draagt allereerst zorg voor dat alles in onze parochie goed geregeld is, zoals de verschillende taken en functies en ook dat er goed overleg plaats vindt tussen alle betrokkenen. Tevens treedt het bestuur adviserend op ten aanzien van het pastoraal beleid. Verder draagt het parochiebestuur de zorg voor de financiële instandhouding van de parochie, waaronder de vier kerken en pastorieën.

Een tweede belangrijke taak is om samen na te denken over de vraag hoe we in deze tijd een goede parochie kunnen zijn, waar jong en oud zich thuis kunnen voelen. De parochie kent gelukkig veel vrijwilligers, werkgroepen en koren die het gezicht van de parochie bepalen. Om alle lopende zaken goed te kunnen behartigen, behartigt elk bestuurslid een bepaald taakveld (b.v. secretariaat, financieën, gebouwen, vrijwilligers, communicatie). Voor dit taakveld zijn zij het aanspreekpunt voor de parochianen. Het bestuur vergadert in principe eens per maand.

Bestuur van de parochie H. Johannes XXIII:

Het Parochiebestuur bestaat uit zeven personen met als voorzitter waarnemend pastoor Ruud Roefs
Algemene gegevens:
Parochie H. Johannes XXIII, tel. 024 - 6771271 of 024 - 6775945
Dorpssingel 2
6641 BE Beuningen
Secretariaat: secretariaat@johannesxxiii.nl
E-mail algemeen: info@johannesxxiii.nl
 
  knop trug

Pastoraatsgroep van de parochie H. Johannes XXIII:

Het team van pastores draagt de verantwoordelijkheid voor de gekozen liturgische en pastorale richting, terwijl de pastoraatsgroep, waarin enkele benoemde parochianen uit de vier geloofsgemeen-schappen, adviserend optreedt bij de uitvoering van dit beleid.
 
Het team van pastores:
Waarnemend Pastoor Ruud Roefs
Pastor Jan de Waal
 
  knop trug

Contactgroep geloofsgemeenschap Weurt:

De Contactgroep Weurt vormt enerzijds het aanspreekpunt van en voor de parochianen van Weurt en anderzijds de schakel tussen Weurt en de rest van de parochie H. Johannes XXIII.

Deze groep bestaat momenteel uit drie personen.
Pastorie Weurt: Kerkstraat 52
6551 ZZ Weurt
tel.: 024 - 6771221
Algemeen: weurt@johannesxxiii.nl
  knop trug