Andreaskerk te Weurt

knop a;lgemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop andreas
knop historie
knop 1898
knop foto's 1898
Knop Inventaris
knop visie
Knop Vieringen
Knop Mededelingen
knop actueel
Knop Weurt
knop agenda
knop gevraagd
knop werkplan
 
 


Een paar onvergetelijke dagen zijn voor Weurt voorbijgevlogen. Maandag 12 September zou de nieuwe prachtige kerk ingewijd worden door Z.D.H. Mgr. W. van de Ven. Het spreekt haast vanzelf, dat reeds gedurende acht dagen te voren alles in de weer was om Monseigneur eene plechtige ontvangst te bereiden. Dat de bemoeiingen der commissieleden en der velen, die met hunne gewaarde hulp de commissie ter zijde stonden, met zoo'n schitterende uitslag zouden bekroond worden, zie dat had niemand verwacht. Zondagmiddag 11 september, omstreeks 4 uur vormde zich de stoet, om Z.D.H. tegemoet te rijden. Een kranig figuur maakten den ruiters, aangevoerd door twee commandanten, wien men het niet aangezegd zou hebben, dat zij voor de eerste maal als zoodanig optraden. Eindelijk omstreeks vijf uur, daar verschijnt het rijtuig van Monseigneur. Eene doodsche stilte verspreide zich onder de opeengedrongen toeschouwers. Velen wilden hunne vreugde uiten door een donderend hoera, maar het was of de stem hun in de keel stokte bij het aanschouwen van den beminden Kerkvoogd. Na op hartelijke wijze verwelkomd te zijn door den eerste commandant der Eerewacht, den heer Alb. Burgers, nam Monseigneur de voor Hem bestemde plaats in den stoet in en daar ging het in triomf naar Weurt onder prachtige eerebogen door, door de sierlijk met dennen en vlaggedoek gedecoreerde Kerkstraat naar de Pastorie. Hier had zich inmiddels een onoverzienbare menigte vereenigd.
Monseigneur, begroet door den Zeereerw. Heer F. Verhees, pastoor, wordt voorafgegaan door een twaalftal bruidjes. Midden in den tuin voor de Pastorie wordt halt gehouden en nu breekt een plechtig oogenblik aan. Door een der bruidjes wordt nu Mgr. met een flinke, duidelijke stem welkom toegeroepen in Weurt. Tot het laatste oogenblik heerschte eene diepe stilte, zoodat tot op verren afstand alles nog goed hoorbaar was. Nu nam Mgr. het woord. Eerst met een van aandoening bevende stem, die allengs meer kracht en welluidendheid kreeg, dankt Hij voor de eer Hem bewezen. Nooit had Hij kunnen verwachten, dat een dorpje als Weurt zoo'n prachtige kerk had kunnen tot stand brengen en dat Hem zoo'n feestelijke intocht zou zijn bereid geworden. Hij dankte in diepgevoelde woorden alle Weurtsche Katholieken voor wat ze gedaan hadden ter eere van God. Hij hoopte, dat ze in dien prachtigen tempel troost in smart, danktbaarheid in vreugde zouden vinden. Met een "lang leve Weurt" besloot Hij zijn toegejuichte rede.
Nu werd den optocht ontbonden; de commissieleden maakten hunne opwachting bij Monseigneur en de feestvreugde werd verder in het dorp voortgezet.
's Anderendaags om half acht nam de plechtige kerkwijding een aanvang. Monseigneur werd daarbij geassisteerd door den Zeereerw. heer F.A.L. Bronsgeest, deken te Nijmegen, als diaken, den Weleerw. heer P.J. van den Heuvel, kapelaan te Reusel, als sub-diaken, den Weleerw. heer pater H.J.H. Steenhagen, kapelaan te Nijmegen en den Weleerw. heer H. van der Velde, kapelaan te Asten als cantores (voorzangers), den Weleerw. heer H.F.J. van der Klokken, pastoor te Ewijk ad mitram (voor het dragen van de mijter), den Weleerw. heer H. van der Loo, pastoor te Beuningen, ad baculum (voor de bisschopsstaf), den Weleerw. heer H. Graat, kapelaan te Winssen, ad aquam benedictam (voor het wijwater), den Weleerw. heer H. van de Veerdonk, kapelaan te Nijmegen, als thuriferarius (drager van het wierookvat), den Weleerw. heer J.L. van Mulukom, priester van het seminarie als cruciferarius (drager van het kruis), de Weleerw. heeren J.F.H. Duinstee, kapelaan te Beuningen en J.P.J. Strijbosch, assistent te Nijmegen als cereferarii (drager van de kaarsen).


Kern van de inwijding was het wijden van het altaar en het plaatsen van een altaarsteen met daarin de relikwieën van Maximianus en Eustachius. Verder besprenkelde de bisschop met wijwater 12 kruisjes, die geplaatst waren tegen de muren. Bedoeling van deze ceremonie was, dat een kerkgemeenschap voort moet gaan in het voetspoor van de 12 apostelen.

Omstreeks half elf begon de plechtige Mis opgedragen door den Zeereerw. heer pastoor, en geassisteerd door den Zeereerw. heer J. van Brussel, pastoor van Raamsdonkveer en den Zeereerw. heer J.P. van den Heuvel, kapelaan te Reusel, beiden neven van den pastoor. Het koor van Weurt kweet zich uitstekend van zijn taak met de uitvoering der driestemmige Missa in honorem Sanctae Catharinae van P.J. Jos. Vranken en na de Mis met het "Ecce Sacerdos Magnus" van Henri Wiltberger. Na den middag werd Monseigneur verrast door een concert der Beuningsche fanfare. Ook den vorigen dag had deze den optocht opgeluisterd. Een woord van lof mag hier den leden der Beuningsche Fanfare niet onthouden worden. Zij overtroffen aller verwachting. Tegen half vijf werd Monseigneur op dezelfde wijze uitgeleide gedaan als zondag tot in Neerbosch. Een kort woord van afscheid door den eersten commandant, eene hartelijke dankbetuiging van Monseigneur, een wuiven met hoeden en petten, een lang leve Monseigneur, en ...het officieele feest behoorde tot het verleden.
Dat nu de echte feestvreugde in het dorp Weurt pas begon, hoeft nauwelijks gezegd te worden. Nergens kon men komen of er werk druk feest gevierd. En dit moet gezegd worden: Weurt kan echt feest vieren in den echten zin des woords. Door geen enkelen wanklank werd het feest gestoord. Daarom een woord van dank aan alle feestvierenden, die zich zoo uitmuntend gedragen hebben naar het voorschrift der feestcommisie.
Tegelijkertijd met het feest der kerkwijding werd het honderdjarig bestaan der parochie herdacht en tevens het veertig-jarig priesterschap van den Zeereerw. heer pastoor. Als blijk van hoogachting werden hem door de feestcommissie twee prachtige beelden ten geschenke aangeboden.
Tenslotte nogmaals een woord van hulde aan den heer C. Franssen, architect te Roermond, en aan den heer G. Mestrum, aannemer te Venloo, die Weurt een prachtige kerk met toren gebouwd hebben welke ieders bewondering wegdragen. Moge het onzen goeden herder gegeven zijn nog vele jaren gebruik te maken van den door hem gestichten tempel.

 

 


12 sept. 1898